แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างโครงการ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม Krabi Get More Season 2 (กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด ปี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2023
จ้างเหมาจัดนิทรรศการรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและหน่วยงานที่สนองพระราชดำริ ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓ คนดีศรีสุพรรณ สร้างสังคมก้าวข้ามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์อาคารศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างเหมาตัดเย็บผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำห้องปฏิบัติงานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม สำหรับการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่ริมคลองแม่ข่าและลำน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างทำรายงานประจำปี 2565 ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างติดตั้งวางท่อขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างเหมาจัดทำเอกสาร โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓ คนดีศรีสุพรรณ สร้างสังคมก้าวข้ามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๒ ค่ายแกนนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓ คนดีศรีสุพรรณ สร้างสังคมก้าวข้ามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่