แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างก่อสร้างหลังคาจั่ว 22/02/2024
จ้างเหมาก่อสร้างผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง 22/02/2024
ชุดไมค์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย 21/02/2024
ปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4 และ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21/02/2024
จัดจ้างปรับปรุงระบบบำบุดน้ำเสียของศาลากลางจังหวัดเลย 21/02/2024
งานปรับปรุงตาข่ายกันนก อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 21/02/2024
จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง 20/02/2024
จ้างเหมาก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๒ แห่ง 20/02/2024
โครงการปรับปรุงห้องประชุมพระพิพิธโภไคย 19/02/2024
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 16/02/2024
การจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ทบทวน และจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๙ 12/02/2024
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 12/02/2024
เหมาออกแบบและตกแต่งมุมถ่ายภาพ (จุดเช็คอิน) และตกแต่งเวทีกลาง งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ 09/02/2024
เหมาจัดพิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เวทีกลางงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ 09/02/2024
ประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ 09/02/2024
จัดทำเครื่องบวงสรวง ในพิธีการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ 09/02/2024
โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 05/02/2024
ก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน 02/02/2024
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ 01/02/2024
ก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน 30/01/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2023
ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/04/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุม (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2020
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร และ e-book ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงผลคุณภาพสูง (Video Wall) เพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รอง ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2020
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/09/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบปรับอากาศห้องเครื่องมือสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เทศกาลอ่าวนางบีทเฟสติวัล (AONANG BEAT FESTIVAL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2023
ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2023
ประกวดราคาเช่าเช่าใช้อุปกรณ์สื่อสารชนิดมือถือ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน และการถวายความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2023
ประกวดราคาจ้างค่าพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2023
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/04/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุม (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2020
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณป้ายศาลากลางจังหวัดนครนายกและป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศประจำกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้า เพดาน และน้ำรั่วในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างเหมาออกแบบและผลิตถุงผ้าสปันบอนด์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ (หมายเลขทะเบียน นข 2228 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างจ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
เช่าห้องประชุมสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๑๑ เครื่อง ติดตั้งภายในสำนักงานจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,100 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
จ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบกำจัดขยะแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสนับสนุนการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อมกับนโยาบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
จ้างผูกผ้าสีขาวและสีเหลือง บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดพัทลุง บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและรั้วบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างขออนุมัติจัดจ้างเอกสาร ประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างจัดทำเล่มพร้อมเอกสาร PowerPoint ประกอบการชี้แจงและนำเสนอข้อมูล (Presentation) ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วุฒิสภา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ และห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 2339 กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
ซื้อผ้าทำระบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างปรับปรุงระบบภาพและเสียงภายในห้องประชุมนางรอง ห้องประชุมเขาใหญ่ และห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก ๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างจัดทำป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
จ้างทำชุดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย การเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่