แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2020
ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร และ e-book ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2020
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมระบบอินเตอร์เน็ต Fiber Obitc (ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารกับหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2020
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมระบบอินเตอร์เน็ต Fiber Optic (จากศาลากลางจังหวัดมุกดาหารไปหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2020
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2020
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2020
จ้างเหมาทำผ้าม่านหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2020
จ้างเหมาบริการจัดพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
จ้างเหมาบริการรถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางศึกษาดูงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2020
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับระบบไฟฟ้าของลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2020
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติงานของผู้บริหารและห้องประชุมของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับระบบไฟฟ้าของลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับระบบไฟฟ้าของลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงผลคุณภาพสูง (Video Wall) เพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2020
จ้างทำป้ายทองเหลืองสำหรับติดหน้าห้องผู้บริหาร และทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างติดตั้งผ้าม่านหอประชุม ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่