แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่องานในกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดยโสธร ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างซ่อมแซมราวกันตกบริเวณระเบียงข้อง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างซ่อมแซมลานคอนกรีต หน้าบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้อหมึกและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในภารกิจงานของสำนักงานจังหวัดพังงา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้อวัสดุสำหรับการฝึกอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ๒๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมชั้น ๓ และชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุมชั้น ๓ และชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุโขทัย(หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก 12/05/2023
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย และระดมความคิดเห็นการกำหนดเป้าหมาย และแผนที่นำทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ระดมความคิดเห็นการกำหนดเป้าหมาย และแผนที่นำทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างซ่อมแซมและขัดพื้นห้องปฏิบัติงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ บริเวณศาลากลางจังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก 11/05/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา หมายเลขครุภัณฑ์ (FCU 45-47) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่