แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2023
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมติดตั้งระบบ HDMI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ (การป้องกัน/บำบัด/แจ้งเบาะแส) ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างทำไวนิลพร้อมติดตั้งขาตั้ง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๒ ค่ายแกนนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างรถยนต์สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปสอดส่องโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุ คอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานบนหลังคาอาคาร ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2023
ซื้อผ้าไตรจีวร สำหรับจัดกิจกรรมพิธีฯ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
จ้างจัดดอกไม้และประดับตกแต่งสถานที่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่