แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อถังเพิ่มแรงดันน้ำประปาศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
จ้างที่ปรึกษาการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
ประกวดราคาจ้างโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยของจังหวัดอุบลราชธานี เฉลิมฉลอง 231 ปี เมืองอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2023
จ้างทำกระเป๋าผ้าดิบพิมพ์ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในการงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ (นั่งสองตอน) ยี่ห้อ TOYOTA CAMRY (สีดำ) หมายเลขทะเบียน 7กข 94 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.ธ.จ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณโดยรอบ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2023
จ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ทางสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลและสื่อออนไลน์ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างจ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยในการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างซ่อมแซมลิฟต์ส่วนกลาง ประจำศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทย (กิจกรรมที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่