แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจงานของสำนักงานจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานด้านหน้าห้องประชุมราชบพิธ และห้องน้ำชาย - หญิง อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินออกกำลังกาย ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2023
จ้างทำกระเป๋าผ้าในการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องDuragen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้บริหารงานภายในสำนักงานจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้และน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ (ก.ธ.จ.สกลนคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างจัดสถานที่ประดับตกแต่งในพิธีมอบเกี่ยรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างว่อมบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างซ่อมแซมฐานตั้งพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พื้นกระเบื้องชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ และพื้นทางเดินชั้น 1 อาคารดำรงราชานุภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่