แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลัง ๕ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมรถตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างซ่อมแซมประตูและตู้ไม้ (ห้องปฏิบัติงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ห้องปฏิบัติงานรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และห้องกลุ่มงานบริหารการพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค ๙๓๙ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ประกวดราคาเช่าเช่าใช้อุปกรณ์สื่อสารชนิดมือถือ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน และการถวายความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2023
จ้างซ่อมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ภายในห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด หมายเลขครุภัณฑ์ (FCU 59-61) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส (One Stop Service OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่