แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ทั้งสองฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อผ้าระบายสีม่วง/สีขาว ธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. และอื่นๆ สำหรับประดับสถานที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุ (ธงชาติ ธงตราสัญลักษ์ และอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุ (ผ้าระบายสำหรับใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON Imagerunner 2530w เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร OSM (ขก 7430-0304-580002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างเหมาจัดดอกไม้สดประดับโต๊ะหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างจัดดอกไม้และประดับตกแต่งสถานที่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างที่ปรึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างจ้างกั้นผนังเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้ังประตูและป้ายติดที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
จ้างปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่