แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อผ้าไตรถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีแผน ๒๐ ปี และเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างจัดประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างเหมาจัดงานพิธีเฉลิมฉลองวารัครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ และค่าสำเนามิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงที่ ๒ (ตั้งแต่พฤษภาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ซื้อจัดซื้อผ้าไตรจีวร เพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ซื้อผ้าไตรและไทยธรรมสำหรับพิธีฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ซื้อผ้าไตรและไทยธรรมสำหรับพิธีฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินการพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กิจกรรมที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่