แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
จ้างที่ปรึกษาจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตของจังหวัด และการดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทางราชการ หมายเลขทะเบียน กข ๑๙๑ อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างจัดทำเอกสารการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่