แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด ห้องประชุม และจวนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ ๖ เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งจังหวัดสุพรรณบุรีปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างเหมาทำเอกสาร โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ ๖ เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งจังหวัดสุพรรณบุรีปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 6 เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งจังหวัดสุพรรณบุรีปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2023
จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณรอบรั้วศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมการระบายอากาศห้องคอนโทรลลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้อมรักษาความปลอดภัย ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/05/2023
จ้างปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจเจริญและห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างจัดหาพัสดุ จำนนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่