แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา หมายเลขครุภัณฑ์ (FCU 45-47) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อาคารศาลากลาง จังหวัดพังงา หมายเลขครุภัณฑ์ (FCU 68-71) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กช 1560 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการยี่ห้อ Mitsubishi ทะเบียน กค 9888 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๔กฎ ๓๔๐๓ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน ๕ กฮ ๔๘๖๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน ๕ กฮ ๔๘๖๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ TOYOTA FORTUNER เลขทะเบียน ๕กจ ๒๑๙๘ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่