แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กก ๔๗๗๔ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างลานสร้างสรรค์ร่วมต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างเหมาจัดทำชุดเอกสารจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ ตามโครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างจัดทำระบบพ่นหมอกภายในสวนหย่อมลานอเนกประสงค์ ศาลาว่ากระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างผลิตป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐ และการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (ตู้นั่งสี่ตอน) ยี่ห้อ โฟล์คสวาเกน (สีดำ) หมายเลขทะเบียน นพ 3 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
ซื้อจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อในภารกิจงานของสำนักงานจังหวัดพังงา (กลุ่มงานอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างเหมาออกแบบและผลิตถุงผ้าสปันบอนด์ พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมชุดออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างจัดดอกไม้และประดับตกแต่งสถานที่ การจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสติ๊กเกอร์ ตามโครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่