แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างซ่อมแซมฐานตั้งพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พื้นกระเบื้องชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ และพื้นทางเดินชั้น 1 อาคารดำรงราชานุภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างจัดสถานที่ประดับตกแต่งในพิธีมอบเกี่ยรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างเช่าห้องประชุม การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (2 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON รุ่น MF๘๕๘๐CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างซ่อมรถยนต์ ๕ กฮ ๔๘๖๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานคุ้มครองผู้บริโภคไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๕ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างจัดทำป้ายแสดงผลงานเพื่อใช้ในการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างออกแบบและติดสติ๊กเกอร์ซีทรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างจ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างถอดย้ายและติดตั้งใหม่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่