แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงานแลวัสดุคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพื้นที่รอบศาลากลางจังหวัดมุกดาหารและหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเอกชนเพื่อมาช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ให้สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ให้สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแบบสรุปโครงการที่จังหวัดมุกดาหาร ขอรับการสนับสนุน จากกระทรวง กรม ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและทาสีศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องประชุมแก้วมุกดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องประชุมแก้วมุกดา และซ่อมประตูรั้วศาลากลางจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่