แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ซื้อเครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์และหมึกคอมพิวเตอร์ 29/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ 29/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุมอนาลโย และภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ และ ไม้ยืนต้นศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29/09/2023
จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28/09/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 28/09/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 28/09/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28/09/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27/09/2023
ทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)) 26/09/2023
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 ? 2570) ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 26/09/2023
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัด และอาคารหอประชุมอนาลโย และภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ และ ไม้ยืนต้นศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26/09/2023
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่) 26/09/2023
โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า) 26/09/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา สุขภัณฑ์ ชั้น 4 ด้านห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 26/09/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 26/09/2023
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารศาลากลางจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 25/09/2023
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 22/09/2023
จัดจ้างตรวจสภาพ รวมถึงบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กก 6262 ฉช 22/09/2023
จ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดกระบี่และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 22/09/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง(Traffy Fondue) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างทำชุดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย การเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน 1กบ 4251 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อชุดไมค์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์แปลงภาพและเสียง เพื่อใช้ประจำ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ห้องประชุมโต๊ะหยงกง และห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์แปลงภาพและเสียง เพื่อใช้ประจำ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ห้องประชุมโต๊ะหยงกง และห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
จ้างเหมาจัดทำเอการ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ สามประสาน (บ-ว-ร) เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ซื้อวัสดุ โครงการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ สามประสาน (บ-ว-ร) เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2024
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานราชพิธี รัฐพิธี ของสำนักงานจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประจำกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ให้พร้อมต่อการใช้งานของทุกกลุ่มงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมรถราชการ หมายเลขทะเบียน กข 9917 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการเพื่อใช้ในภารกิจของการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในภารกิจงานของกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างซ่อมลิฟต์หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
จ้างจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
เช่าเคื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นางสาวนิติยา พงษ์พานิช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กลุ่มงานอำนวยการและกลุ่มงานยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน/เครื่องเขียนแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมของจังหวัดพังงา ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งประตูหอประชุมจำปูนซึ่งชำรุดและไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมของจังหวัดพังงา ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งประตูหอประชุมจำปูนซึ่งชำรุดและไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
เช่าเครื่่องดนตรี สำหรับเวทีกลาง งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่