แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งครุภัณฑ์บ้านพัก ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 11/06/2024
การจ้างเหมาเอกชนติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด พร้อมเดินท่ออุปกรณ์รดน้ำบริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 11/06/2024
โครงการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 10/06/2024
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศภายในศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10/06/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม(ห้องเกาะหลัก) ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ 07/06/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 3 อาคาร 04/06/2024
โครงการปรับปรุงสถานที่ประชาคมชุมชนอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 31/05/2024
งานปรับปรุงทาสีศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31/05/2024
ก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง 31/05/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (มิถุนายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) 30/05/2024
ก่อสร้างรั้วบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (รอง ๔) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง 29/05/2024
ปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 29/05/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จำนวน 4 คน (ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ถึงเดือนกันยายน 2567) 29/05/2024
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดอทัยธานี ชั้น 1 28/05/2024
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า และก่อสร้างโรงจอดรถจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 28/05/2024
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า และก่อสร้างโรงจอดรถจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 27/05/2024
จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 27/05/2024
โครงการต่อเติมราวระเบียงเหล็กในอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) 24/05/2024
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถในบริเวณอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) 24/05/2024
โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กิจกรรม เทศกาลอ่าวนางบีทเฟสติวัล (AONANG BEAT FESTIVAL) ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 24/05/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 3 อาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอาชาสีหมอก จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อจอภาพ LED พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ เครื่อง ประจำห้องประชุมภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่ประชาคมชุมชนอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฐานอาคารหลังเก่าและทางเดินเท้าอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนส่วนกลางภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมทางเท้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ถนนทางเข้าศาลากลางจังหวัด) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถและลานจอดรถบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประตูและงานทาสีอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 หลัง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอาชาสีหมอก จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดิน (Ground System) ของระบบเครื่องมือสื่อสารจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 3 อาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2024
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อจอภาพ LED พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ เครื่อง ประจำห้องประชุมภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2024
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อจอภาพ LED พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ เครื่อง ประจำห้องประชุมภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จำงหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 3 อาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอาชาสีหมอก จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อจอภาพ LED พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ เครื่อง ประจำห้องประชุมภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่ประชาคมชุมชนอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฐานอาคารหลังเก่าและทางเดินเท้าอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รองฯ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (รอง 2) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงหลังคาหอประชุมและหลังคาทางเชื่อมระหว่างหอประชุมกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
จ้างจ้างเหมาบริการยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการดำเนินงานของ ศอ.ปส.จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดอทัยธานี ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงโสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำผังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการเดินทาง ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 12 ? 13 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
จ้างรายงานขอจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประเด็นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการจัดทำฐานตั้งธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาสีรั้วของศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1-4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (รอง 2) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ประชาคมชุมชนอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2024
nullก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา null 28/05/2024
ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณด้านหลังหอประชุมจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัด จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำเล่มเอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ. 2569 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมภายในศาลากลางจังหวัดสตูล จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
จ้างเหมาจัดขบวนแห่พระพุทธรูป และพระสงฆ์ที่เคารพนับถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
จ้างจัดทำกรอปรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการจัดเตรียมการจัดงานพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำคัญทางศาสนาของจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อผ้าไตรและชุดไทยธรรมจำนวน ๑๐ ชุด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อซื้ออุปกรณ์ในการจัดพิธี (ผ้าไตร) สำหรับพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
เช่าห้องประชุมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างบริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมั่นคงตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและหลังคาบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) ของสำนักงานจังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมไฟฟ้าห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ?การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2567 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024