แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (รอบๆ อาคารด้านนอก) ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 16/05/2024
ปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 16/05/2024
งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น ของสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 15/05/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) และแบบแยกส่วน รวมจำนวน ๔๐ เครื่อง ติดตั้งภายในศาลากลางจังหวัดนครปฐม 14/05/2024
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน 09/05/2024
โครงการเช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ C - Band จำนวน 7/18 (Transponder) ทรานสพอนเดอร์ 09/05/2024
โครงการเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมอุปกรณ์บริหารจัดการ 09/05/2024
เช่าใช้บริการท่อร้อยสาย (DUCT) โครงการจิตรลดาฯ 5 เส้นทาง 09/05/2024
ก่อสร้างผังบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 08/05/2024
งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
งานติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
ปรับปรุงภูมิทัศน์/ก่อสร้างรั้ว/ระบบระบายน้ำ/โรงจอดรถยนต์/บ้านพักเจ้าหน้าที่ภายในบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รอง๔) 08/05/2024
ปรับปรุงหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
ปรับปรุงห้องฝ้ายคำและห้องประชุม ชั้น ๒ ด้านทิศเหนือ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
ปรับปรุงห้องผ้ายคำและห้องประชุม ชั้น ๒ ด้านทิศเหนือ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 08/05/2024
จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง 07/05/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ 07/05/2024
จ้างปรับปรุงผังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ แห่ง 02/05/2024
ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 30/04/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและโรงจอดรถภายในบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบท่อน้ำประปาและไฟฟ้าส่องสว่าง ห้องน้ำชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ระบบระบายน้ำและระบายอากาศ อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลัง ๕ ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์/ก่อสร้างรั้ว/ระบบระบายน้ำ/โรงจอดรถยนต์/บ้านพักเจ้าหน้าที่ภายในบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รอง๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ้ายคำและห้องประชุม ชั้น ๒ ด้านทิศเหนือ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
จ้างจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก 09/05/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องหน่วยตรวจสอบภายใน และห้องสำนักงานจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/05/2024
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนนหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สู่การขยายเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคงทุกมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัด จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4 และ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ระหว่างอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2024
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและโรงจอดรถภายในบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบท่อน้ำประปาและไฟฟ้าส่องสว่าง ห้องน้ำชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณด้านหลังหอประชุมจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ระบบระบายน้ำและระบายอากาศ อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลัง ๕ ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์/ก่อสร้างรั้ว/ระบบระบายน้ำ/โรงจอดรถยนต์/บ้านพักเจ้าหน้าที่ภายในบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รอง๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ้ายคำและห้องประชุม ชั้น ๒ ด้านทิศเหนือ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์สนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องหน่วยตรวจสอบภายใน และห้องสำนักงานจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/05/2024
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารภายในอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก 16/05/2024
จ้างจ้างต่ออายุ Host Domain และพื้นที่เก็บเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงถนนหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2024
จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างเหมาซ่อมบำรุงชุดไมโครโฟนและโทรทัศน์ใช้งานประจำห้องประชุมในศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้อผ้าออแกนซ่าสีเหลือง จำนวน 3 ม้วน และผ้าออแกนซ่าสีขาว จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างเหมาเช่าสถานที่ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 ซุ้ม ติดตั้ง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) อาคาร ๕ ชั้น ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1,4 และ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2024
จ้างเหมาพิมพ์ซองจดหมายครุฑพับ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณด้านหลังหอประชุมจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2024
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอนุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ศาลากลางจังหวัด จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 33 เมตร พร้อมฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2024
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ภายในวิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - เดือนกันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/10/2023
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อาคารหอประชุม และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/10/2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร อาคารหอประชุม และสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าสถานที่สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2024
จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กธ ๙๑๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
เช่าสัญญาเช่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์สีและขาวดำ เพื่อใช้ในงานประจำของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กธ ๙๑๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 ฺBTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2024
จ้างผลิตเอกสารประกอบการบรรยายโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร ต้นกล้าข้าราชการ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,100 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำหอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
เช่าสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 (รวม 1 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2024
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
จ้างจัดสถานที่ พระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
จ้างจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
จ้างจัดหาอุปกรณ์เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่