กรุณากรอกรายละเอียดเลขประจำตัวประชาชนหรืออีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ได้แจ้งการร้องเรียนไว้ยกเลิก