ตัวชี้วัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ค่าคะแนนที่ 1.
จังหวัดแสดงผลการทบทวนและการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผ่านคณะทำงานขับเคลื่อน ITA หรือคณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด หรือคณะกรมการจังหวัด

ค่าคะแนนที่ 2.
จังหวัดจัดทำแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนน

ค่าคะแนนที่ 3.
3.1 การถ่ายทอดและมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไปสู่ระดับผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เพื่อกำกับติดตาม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบริหารงานตามแผนงาน/โครงการ การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ การป้องกันการทุจริต  3.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลลงในเว็บไซต์จังหวัด ในฐานะผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดเพื่อเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัด -การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ค่าคะแนนที่ 4
4.1 จังหวัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และดำเนินการตามแผนดังกล่าว 4.2 จังหวัดได้มีการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนฯ และการกำกับติดตาม โดยนำเสนอผ่านคณะทำงานขับเคลื่อน ITA หรือคณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด หรือคณะกรมการจังหวัด 4.3 จังหวัดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. (๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) (๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)และเตรียมการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบประเมิน IIT และ EIT ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ค่าคะแนนที่ 5.
จังหวัดรายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)