จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมรับมอบนโยบาย มท.1 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VSC)

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
วันนี้ (6 ตุลาคม 2564) นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจิรญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบาย จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวมอบมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ ประกอบด้วยการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศและยึดหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) การขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(คจพ.)การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย (อุทกภัย)และการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังจากสถานการณ์คลี่คลายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ,การจัดการน้ำเสีย
การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ด้วย Universal Prevention หรือ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ,แนวทางการแก้ไขปัญหารหนี้นอกระบบ,การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับดำเนินการตามนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว อีกด้วย
ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไปอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "จังหวัดมุกดาหาร w_16-878-6mkt"อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

Share: