ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมาดไทย  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วยเนื้อหา สื่อการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 หลักสูตร/เรื่อง ดังนี้
1. เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption
2. เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติทางธรณี
3. เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและน้ำบาดาล
เพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ โดยสามารถนำไปทดลองใช้ในหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานได้

Share: