ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเดินหน้ามอบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญแก่หน่วยงาน อำเภอเมือง และอำเภอดอนตาล

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเดินหน้ามอบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญแก่หน่วยงาน อำเภอเมือง และอำเภอดอนตาล
วันนี้ ( 4 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ มอบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญ ของกระทรวง กรม และจังหวัด ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอเมืองมุกดาหารและในช่วงบ่ายที่อำเภอดอนตาล โดยมีนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร และนายเกียรติศักดิ์ คำปาน ปลัดอาวุโสอำเภอดอนตาลนำส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังโดยมีการปฏิบัติภายใต้มาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มาพร้อมกับนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเพื่อได้ช่วยขับเคลื่อนงานของเหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทยนอกจากนี้ยังจะได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องการค้าขายอีกทางหนึ่งด้วย
ส่วนแนวทางปฏิบัติงานที่มอบให้แก่หน่วยงานระดับอำเภอ ประกอบด้วย
-การสร้างการรับรู้ในการปกป้องเทิดทูนสถาบัน
-การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักโดยให้พัฒนาชุมชุน และสำนักงานเกษตรเป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพียงพอและพึ่งพาตนเองได้
-ให้ปกครองและตำรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ละสะกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย
-ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีส่วนร่วมเป็นคณะทำงาน
-ให้รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 เพื่อสร้างความมั่นใจในการเปิดด่านชายแดน
-ให้อำเภอเป็นศูนย์รวมในการจักทำแผน แบบ one map เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบเดียวกัน
-ให้ศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอทำงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน อย่างเร่งด่วน และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนต่างๆ ให้ประชาชนทราบด้วย
-ให้มีการเตรียมพร้อมในการดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่วนในระดับพื้นที่ นายเกียรติศักดิ์ คำปาน ปลัดอาวุโสอำเภอดอนตาลได้เสนอความเดือดร้อนของประชาชนและขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ถนนเส้นสี่แยกศาลากลางบ้านถึงสามแยกไปบ้านหนองบัว บ้านภูวงตำบลบ้านแก้ง และ สายนาสะเม็ง- นาหว้า รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวย้ำว่าการทำงานทุกอย่างคำตอบสุดท้ายคือความพึงพอใจของประชาชน
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: