เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) เลขที่ 1/2564 การก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ 2

เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) เลขที่ 1/2564 การก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ 2
Share: