สถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหาร

ภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร

สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ปี 2564

มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม   เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน

กรกฎาคม   สิงหาคม กันยายน  ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธันวาคม

 

สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563

มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม   เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน

กรกฎาคม   สิงหาคม กันยายน  ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธันวาคม

 

สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ปี 2562

มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม   เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน

กรกฎาคม   สิงหาคม กันยายน  ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธันวาคม

Share: