คณะผู้บริหารและบุคลากร

นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
โทร. 0 4261 1330 ต่อ 49111
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

 

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 08 9203 4020
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 08 9203 4024
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 06 1397 0303
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

Share: