รู้จักผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวรญาณ บุญณราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

คนที่ 22

การศึกษา
 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม
 • หลักสูตรปลัดอำเภอ ปี พ.ศ.๒๕๓๕
 • หลักสูตรปลัดอำเภอส่งเสริมการปกครอง ปี พ.ศ.๒๕๓๖
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๕๕
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖๓
 • หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๗
 • หลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกรม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ.๒๕๖๑
 • ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาศึกษาดูงานตามโครงการผู้นำนานาชาติเยือนสหรัฐอเมริกา ๘ มลรัฐ (International Visitor Leadership Program) ปี พ.ศ.๒๕๕๐
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๕ พนักงานชั้นต้น ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๘ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อำเภอ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ๔) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
 • พ.ศ.๒๕๔๑ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔ โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง
 • พ.ศ.๒๕๔๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ สำนักอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
 • พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕) ที่ทำการปกครอง จังหวัดพะเยา
 • พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๖ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) ที่ทำการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
 • พ.ศ.๒๕๔๙ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗ว) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ.๒๕๕๐ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ.๒๕๕๐ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๘ว) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พ.ศ.๒๕๕๔ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง
 • พ.ศ.๒๕๕๕ นายอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
 • พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • พ.ศ.๒๕๕๘ นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
 • พ.ศ.๒๕๖๕ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เบอร์โทรศัพท์08 9203 0423
Share: