ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 089 203 4024
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 08 9203 4020
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 06 1397 0303
สถานที่ทำงาน : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

Share: