เป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์: เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงสู่สากล

เป้าประสงค์
๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม
๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
๑. ด้านเกษตร: เกษตรมูลค่าสูง โคเนื อหนองสูง และข้าวอินทรีย์
๒. ด้านท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
๓. ด้านการค้าการลงทุน: การค้าชายแดน การลงทุน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔. ด้านอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตร

พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
๒. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคมฐานความรู้
๓. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
๔. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Share: