ครู ก. รับนโยบายและแนวทางการสร้างจิตสำนึกรักชาติรักแผ่นดิน

ครู ก. รับนโยบายและแนวทางการสร้างจิตสำนึกรักชาติรักแผ่นดิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบนโยบายและ แนวทางในการขับเคลื่อน สร้างการรับ รู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ไทย ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้กับวิทยากรครู ก. ณ ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 14 .00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบนโยบาย และแนวทางในการขับเคลื่อน สร้างการรับรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้กับคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น (ครู ก.) ณ ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร
นโยบายที่ ผวจ.มุกดาหาร ได้มอบใว้เป็นแนวทาง ประกอบด้วย
1. ให้คณะครูกำหนดแผนงานการขับเคลื่อนของตนเอง (รายบุคคล) และรวบรวมในนามจังหวัด
2. สอดแทรกการสอนในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด เช่น กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ การประชุมต่างๆ ที่ส่วนราชการในจังหวัดจัด
3. การดำเนินการให้มีความหลากหลาย เช่น ผ่านการบรรยาย หรือเล่นเกมส์ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น
Share: