วิทยากรจิตอาสาฯ มุกดาหาร ถวายความรู้ แก่สามเณรภาคฤดูร้อน วัดภูดานแต้ อ.นิคมคำสร้อย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้วิทยากรจิตอาสา 904 เข้าถวายความรู้ให้กับสามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 70 รูป ที่วัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูดานแต้) ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
คณะวิทยากรจิตอาสา904 ได้ถวายความรู้เกั่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ,บุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ป่วยเบื้องต้น
Share: