จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (เวลา 08.30 น.) ณ หนองบัวฮ้าง บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 หรือ วันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ทรงเข้าพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก และทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงประกอบพิธีครบทั้ง 3 ส่วนนี้ จึงถือได้ว่า “เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์” และมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
Share: