รายงานผลการปฏิบัติราชการ หน.สนจ.

ตัวชี้วัด  : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 

 

1. จังหวัดโดยส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคร่วมทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อบกพร่อง และจุดที่ต้องพัฒนาของจังหวัดตามรูปแบบที่กำหนด โดยผ่านคณะทำงานขับเคลื่อน ITA หรือคณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด  หรือคณะกรมการจังหวัด 

2. จังหวัดโดยส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัด และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.

3. จังหวัดโดยส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคมอบหมายบุคลากรในสังกัดดำเนินงานตามแผนการประเมิน ITA ของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4. จังหวัดโดยสำนักงานจังหวัดตรวจสอบข้อมูลตามแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการนำเข้าข้อมูลลงในเว็บไซต์จังหวัด เพื่อเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัด

5. จังหวัดรายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

Share: