รายงานผลการปฏิบัติราชการ รองฯ ผวจ.

ตัวชี้วัด  : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการมอบหมายภารกิจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ทุกคน)

2. ทบทวนและการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส่วนราชการระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านคณะทำงานขับเคลื่อน ITA หรือคณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด เพื่อปรับใช้ในการยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. คํารับรองในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ITA 

4. การจัดทำแนวทางและมาตรการในการยกระดับผลการการประเมิน ITA

5. การนำเข้าข้อมูลในระบบ ITASของสำนักงาน ป.ป.ช.

    •  
Share: