คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนบ้านแก้งนางอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแก้งนาง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ การพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนบ้านแก้งนาง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารโดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นายจเด็จ อินสว่าง ประธานอนุกรรมการด้านจิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นายอำเภอดงหลวง ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการและจิตอาสา ร่วมพิธี
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษากล่าวรายงานว่า โรงเรียนบ้านแก้งนาง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภา มีหน้าที่สำรวจและวิเคราะห์ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิด้านอาคารสถานที่ ด้านระบบน้ำประปา ด้านระบบไฟฟ้า โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอื่นๆ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาด้านกายภาพตามความต้องการเร่งด่วนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนาด้านกายภาพ จำนวน 6โรงเรียน
ประกอบด้วย
1โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3โรงเรียนบ้านแก้งนาง จังหวัดมุกดาหาร
4โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน
5โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย และ
6โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี
ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 2โรงเรียนคือ 1โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพไปแล้วและในวันนี้เป็นการส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนบ้านแก้งนาง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาด้านกายภาพ 4รายการ ได้แก่
1งานปรับปรุงห้องสมุด
2งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
3 งานปรับปรุงห้องเรียนมัธยม
4งานก่อสร้างสุขา ชาย – หญิง
รวมงบประมาณ 327,210บาท
สำหรับการดำเนินการพัฒนาด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนบ้านแก้งนางยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล บริษัท รีเทลบิซิเนส โชลูชั่นส์ จำกัด
นายสมบูรณ์ ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งนางยังได้กล่าวขอบคุณ นายศุภชัย สมเจริญ และคณะ
ส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพ โรเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และยังได้เยี่ยมกำลังใจในการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ตลอดจนเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: