จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ในฐานะตัวแทนขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานอิสระในระดับพื้นที่

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม” โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ที่ห้อง ประชุมพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับบทบาทหน้าที่ของแกนนำ เครือข่ายประกันสังคมในฐานะตัวแทนขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานอิสระในระดับพื้นที่ ตามนโยบายประกันสังคมทั่วไทย การเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย รวมทั้งเทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเครือข่ายประกันสังคม เครือข่ายบวร (กลุ่มสมาชิก บ้าน วัด โรงเรียน) สามารถนำไปขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์เงื่อนไข รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแกนนำเครือข่ายประกันสังคมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น
Share: