มุกดาหาร – เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “Be The 1 Donor Thailand ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ด้วยการบริจาค” ที่อำเภอดอนตาล

วันที่ 7 มี.ค.2567 ณ หอประชุมสุธรรมบำเรอราช อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางภันตรี แสนทวีสุข เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นางสมจิตร์ สร้อยสำโรง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคตามโครงการ “Be The 1 Donor Thailand ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาค”
โดยมีนายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล และนางสุปราณี ชุมจันทร์ ภริยา/สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอดอนตาล และสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอดอนตาล เจ้าหน้าที่อำเภอดอนตาล สาธารณสุขอำเภอ รพ.ดอนตาล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
ซึ่งได้รับการดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และทางอำเภอดอนตาลขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมบริจาคในครั้งนี้ โดยยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 185 ราย ผู้บริจาคทั้งหมด จำนวน 142 ราย ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 11 ราย ปริมาณโลหิต 56,800 ซีซี ..
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร
Share: