โรงพยาบาลมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day 2024)

7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด กิจกรรมเนื่องในวันไตโลกโดยมี แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเปิดกิจกรรมและจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีความรู้และปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต
แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวรายงานว่า จากข้อมูลสถิติผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของประชากรในประเทศไทย พบความชุกของโรคไตเรื้อรัง ประมาณ 8 ล้านคน และพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 10,000 คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งทำให้เห็นว่าสถานการณ์ของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลโดยตรงทั้งต่อการเพิ่มขึ้น ของอัตราการเสียชีวิตผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ลดลงของทั้งผู้ป่วยและ ครอบครัว
ในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี ได้กำหนดเป็นวันไตโลก (World Kidney Day) โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สถานพยาบาลทั่วประเทศ และสถาบันที่เกี่ยวกับโรคไตทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันโรคไต
สำหรับที่โรงพยาบาลมุกดาหาร กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหารหน่วยงานไตเทียม โดยแพทย์อายุกรรมโรคไต และพยาบาลเฉพาะทางโรคไต ได้จัดนิทรรศการ ให้ความรู้กับประชาชนได้มีความรู้และการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ในการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่อาหารการกิน ควรลดอาหารเค็ม รวมไปถึงการใช้ยาทั่วไปเพื่อป้องกันและชะลอความเสื่อมของไตการเกิดโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: