พิธีเปิดการติดตามการดำเนินฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) สำหรับคนพิการ

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการติดตามการดำเนินฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) สำหรับคนพิการ และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร (ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร) ดำเนินการโดยศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.) ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร (ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ พต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรววงศึกษาธิการ จากสถิติย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2564-2566) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคนพิการได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา โดยเฉลี่ยปีการศึกษาละ 2 – 6 เปอร์เซ็น ปัจจุบันปีการศึกษา 2566 มีนักเรียน นักศึกษาพิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,817 คน เพื่อให้การดำเนินโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการได้พัฒนาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาในสถานศึกษาแล้วนั้น ควรพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษาพิการให้เกิดทักษะทางด้านสังคม การดำรงชีวิตให้มีความพร้อมก่อนจะสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา และนำทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพ ทักษะความรู้ด้านสังคมและการดำรงชีวตไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเข้าสู่แรงงาน อีกทั้งการดำเนินโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาในการแก้ปัญหาในการขาดโอกาสการเข้าศึกษาศึกษาอาชีวศึกษาของคนพิการ รวมถึงการพัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมทั้ง 239 แห่ง และสถานศึกษาเฉพาะทางการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ที่มีหอพักอยู่ประจำ ระบบการช่วยเหลือดูแล สื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 5 แห่ง พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในรองรับคนพิการในปีการศึกษา 2567 รวมถึงการฝึกอาชีพคนพิการ (Up Skill, Re Skill) ในหลักสูตรระยะสั้นทุกที่ ทุกเวลาโดยใช้สถานศึกษาที่ส่งเสริมและผลักดันการศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นฐานในการฝึกอาชีพมีหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเภทความพิการ มีหลักสูตรที่ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริงเกิดความเสมอภาค และความเท่าเทียมทุกช่วงวัยทั่วประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประธานชมรมคนพิการจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดสกลนคร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เข้าร่วม จำนวน 150 คน
อีกทั้งได้รับเกียรติจากเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 จำนวน 50 คน วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) สำหรับคนพิการ จำนวน 8 คน และคนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) สำหรับคนพิการ และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 30 คน มีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังนี้
– หลักสูตรงานแม่บ้านโรงแรม สำหรับคนพิการบกพร่องทางการได้ยิน
– หลักสูตรขนมไทยเพื่อการค้า สำหรับคนพิการบกพร่อทางการได้ยิน
– หลักสูตรการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
สุดท้ายนี้ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “อาชีวศึกษา จะเป็นสะพานสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน สร้างโอกาส สำหรับคนพิการ ในการใช้ชีวิตในสังคม อย่างมีความสุขและเท่าเทียม”
Share: