จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และกำลังพลกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของจังหวัด ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
โดยภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่เจ้าหน้าที่จำนวน 4 ราย มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตรสมาชิก อส.และทุนทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 57 ทุน และการเดินสวนสนาม ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทกำลังพล
ทั้งนี้กองอาสารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เพื่อเป็นหน่วยการบังคับบัญชาและการให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชนพลเมือง ให้มีความรู้และร่วมมือในการป้องกันตนเองและประเทศชาติ จึงกำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และจัดพิธีต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
Share: