จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการสร้างการรับรู้ให้นายจ้างและสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามกฏหมาย อย่างถูกต้อง

วันนี้ 6 ก.พ. 2567 เวลา 10.00 น. จังหวัดมุกดาหารโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน
นายสุธีพงศ์ วัฒนาธนวัฒน์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายที่วางไว้สามารถตอบสนองความต้องการด้านกำลังแรงงานที่ขาดแคลนทั้งภาคการผลิตและบริการของนายจ้างได้
ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารมีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 839 คน มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในจังหวัดมุกดาหาร รวม 1,319 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรา 63/2 จำนวน 693 คน กลุ่มนำเข้า MOU มาตรา 59 จำนวน 528 คนและต่างด้าวระดับฝีมือ จำนวน 88 คน และอื่นๆ 10 คน
ทั้งนี้การจัดอบรมฯ ยังทำให้นายจ้างเข้าใจ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและยังป้องกันและลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: