โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครเด็กและเยาวชนชายอายุระหว่าง 11-18 ปี เพื่อร่วมสร้างบารมีธรรม ภายใต้โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
หลักสูตร “20 วัน แห่งการตื่นรู้”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ระหว่างวันที่ 2-23 เมษายน 2567
ณ หน่วยอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในเขตจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 14 หน่วย อำเภอละ 2 แห่ง ดังนี้
1.อำเภอเมืองมุกดาหาร
1.1 วัดคำสายทอง ต.มุกดาหาร – พระครูมงคลวิทยคุณ เจ้าอาวาสวัดคำสายทอง โทร.086 235 1811
1.2 วัดราษฎร์สามัคคี ต.คำป่าหลาย – พระครูสุวรรณพัฒนโชติ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี โทร.096 057 1015
2.อำเภอคำชะอี
2.1 วัดพุทธนคราภิบาล ต.น้ำเที่ยง – พระครูวิมลฉันทกิจ เจ้าคณะอำเภอคำชะอี เจ้าอาวาสวัดพุทธนคราภิบาล โทร.087 237 2630
2.2 วัดศรีประดิษฐาราม ต.หนองเอี่ยน – พระครูสิทธิการโกวิท เจ้าอาวาสวัดศรีประดิษฐาราม โทร.083 332 3758
3.อำเภอดอนตาล
3.1 วัดศิลาวิเวก ต.บ้านแก้ง – พระครสันตจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตาล เจ้าอาวาสวัดศิลาวิเวก โทร.081 574 4822
3.2 วัดศรีฐานธรรมิการาม ต.เหล่าหมี – พระครูสิริธรรโมภาส เจ้าอาวาสวัดศรีฐานธรรมิการาม โทร.089 417 1866
4.อำเภอนิคมคำสร้อย
4.1 วัดคามวาสี ต.หนองแวง – พระครูรัตนพงษ์วิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดคามวาสี โทร.089 842 8851
4.2 วัดนาอุดมวนาราม ต.นาอุดม – พระครูวิสุทธิ์อุดมเขต เจ้าอาวาสวัดนาอุดมวนาราม โทร.082 869 9214
5.อำเภอดงหลวง
5.1 วัดโพธิ์ศรีแก้ว ต.หนองแคน – พระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีแก้ว โทร.081 872 7622
5.2 วัดกกตูม ต.กกตูม – พระครูสุวรรณคุณประสิทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอดงหลวง เจ้าอาวาสวัดกกตูม โทร.061 138 9562
6.อำเภอหว้านใหญ่
6.1 วัดป่าวิเวก ต.หว้านใหญ่ – พระมหาเกษมมณี เตชะปัญโญ(ป.ธ.๙) เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก โทร.089 617 5933
6.2 วัดนิคมเกษตร ต.ดงหมู – พระครูนิคมธรรมนาถ รองเจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่ เจ้าอาวาสวัดนิคมเกษตร โทร.082 845 8747
7.อำเภอหนองสูง
7.1 วัดไตรภูมิ ต.หนองสูงเหนือ – พระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอหนองสูง เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ โทร.092 654 6642
7.2 วัดนรวราราม ต.โนนยาง – พระครูสุจินต์วราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนรวราราม โทร.081 799 8739
>>>รายละเอียดใบสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกีตรติ ประจำปี ๒๕๖๗ >>>
Share: