วัดศรีสะอาดบ้านโคกสูง ตำบลบางทรายใหญ่ รับการประเมิน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับภาค

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับภาค ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลระดับภาค ในระดับหนตะวันออก ที่วัดศรีสะอาด บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีพระเดชพระคุณพระราชรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ประธานกรรมการ อนุกรรมการฯ ประจำหนตะวันออก เป็นประธานกิจกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผล โดยมีพระครูประจักษ์บุญญาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร พระครูวิสิฐศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ คณะสงฆ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมถวายการต้อนรับ
ตามมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6 ด้านประกอบด้วย ด้านการปกครอง, ด้านการศึกษา, ด้านสังคมสงเคราะห์, ด้านการเผยแผ่, ด้านสาธารณูปการ, และด้านสาธารณะสงเคราะห์ ซึ่งโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เป็นหนึ่งในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้วัดเป็นสถานที่สงบร่มเย็น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน เป็นแนวทางที่จะช่วยให้ประชาชนหันมาเข้าวัดกันมากขึ้น
การดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดศรีสะอาด มีสาระสำคัญเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะตามแนวทาง 5 ส. ได้แก่สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย มีจุดประสงค์เพื่อให้วัดเกิดความเป็น รมณียสถาน และความเป็นสัปปายะ กล่าวคือ สร้างความสมดุล ความเป็นระเบียบ ปลอดภัย อีกทั้งจูงใจให้ประชาชนเห็นคุณค่าของพื้นที่ภายในวัด ซึ่งจะช่วยยกระดับสุขภาวะองค์รวมให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนพุทธบริษัท หรือประชาชนโดยทั่วไปได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ภาพ สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: