จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดป่าศิลาวิเวก ชุมชนแก้วกินรี อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ มีการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดและชุมชน ทั้งนี้ ได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติและสร้างจิตสำนึกการดูแล รักษา พัฒนา สิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป
ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
ภาพ : สุดาภรณ์ แสนวิเศษ
Share: