จังหวัดมุกดาหาร ยืนยันความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อม kick off หลักสูตร สร้างงานสร้างอาชีพ 1 ธันวาคม นี้

6 ตุลาคม 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พ.ต.ท. จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงษ์ นายก.อบจ.มุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายคณิต ปัญติโย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร นายรุ่งเพชร กันตะบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร) ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ วงค์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายกว้าง รอบคอบ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร มทร. ร่วมประชุม ณ ห้องมังคลอุบล อาคารสำนักอธิการบดี
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าการเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ประกอบด้วย
1. ขอขอบคุณผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มทร. ที่ให้ความกรุณาจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนจังหวัดมุกดาหารทุกมิติ เป็นอย่างดียิ่ง
2. ยืนยันความพร้อมและความตั้งใจจริง ในการจัดตั้งการเรียนการสอน และการจัดตั้งสถาบันการศึกษา จัดตั้งศูนย์การศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เชื่อมโดย ลาว จีน เวียดนาม
3. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระหว่างมุกดาหาร กับ มทร. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ร่วมกันกับ ศักยภาพพื้นที่ของมุกดาหาร เพื่อช่วยพัฒนาให้การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เกิดขึ้นจริงโดยเร็ว
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบในความร่วมมือในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ การจัดการศึกษาในระบบ ระดับ ปริญญา การจัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชุนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและความร่วมมือสร้างนวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยมี มทร.เป็นคลังสมองทางปัญญา และมุกดาหารเป็นพื้นที่ปฎิบัติ
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังกล่าวว่า คาดว่าในเดือนธันวาคมนี้ จะสามารถ kick off หลักสูตรพนักงานบริการดูแลผู้สูงอายุให้ กับรพ.สต.ในสังกัด อบจ.มุกดาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของรพ.สต.ให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
พร้อมขอให้ มทร.ธัญบุรีเตรียมหลักสูตรสาขาวิชาปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ชื่อ M I T : Mukdahan International University
.

ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: