จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบังคม เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 ) ณ หอประชุม 250 ปีจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2394 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 สิริพระชนมายุได้ 64 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปรีชาสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จึงทำให้พระราชกรณียกิจของพระองค์ส่วนใหญ่ จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น ด้านการแพทย์ พระองค์ทรงมีการใช้การรักษาแบบตะวันตกที่มีความทันสมัย สามารถรักษาโรคทางตรงการ ด้านคมนาคม พระองค์ทรงได้ทำการสร้างถนนใหม่ คือ ถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนที่มีความสำคัญต่อการจราจรมาก
ในโอกาสที่วันเสด็จสวรรคตได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง จังหวัดมุกดาหารจึงจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้
ณัฐรัชต์ หงษ์คำ ข่าว
ช่างภาพงานพิธีจังหวัดมุกดาหาร ภาพ
Share: