จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม Kick – off ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยพระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายฆราวาส ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” จังหวัดมุกดาหาร และนายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มให้มีความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ ก่อให้เกิดสันติสุข ในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอำเภอจะได้นำรูปแบบการลงนามดังกล่าวไปจัด Kick-off ร่วมกับผู้นำทางศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการดังกล่าวฯ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป
ภาพ/ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: