มุกดาหาร มอบโค – กระบือ 48 ตัว แก่เกษตรกรผู้พิการทางการมองเห็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานส่งมอบโค-กระบือ ให้กับคนพิการทางการมองเห็นและครอบครัวในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งหมด 48 ตัว เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรผู้พิการทางการมองเห็นให้เกิดความยั่งยืน
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบโค-กระบือ ให้กับคนพิการทางการมองเห็นและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ครอบครัวละ 2 ตัว จำนวน 24 ครอบครัว เป็นโค 42 ตัว กระบือ 6 ตัว รวมทั้งหมด 48 ตัว โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรเลี้ยง โดยห้ามนำโคที่ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ไปฆ่าหรือจำหน่าย แต่สามารถจำหน่ายได้ในกรณีเพื่อเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์เท่านั้น
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวชื่นชมทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย พร้อมกล่าวว่าการทำบุญไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ ถือเป็นบุญใหญ่ ในการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์โลก และยังได้บุญต่อที่สอง โดยการมอบโคให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรได้นำไปเลี้ยงเพื่อจำหน่ายลูก ให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ พร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับมอบโค- กระบือ ในวันนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงของสมาคมคนตาบอดจังหวัดมุกดาหาร อย่างเคร่งครัด จัดการเลี้ยงดูแลโค – กระบือ ที่ได้รับให้มีชีวิตยืนยาว ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนสร้างมูลค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวต่อไป
Share: