มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมรวมใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
พิธีมอบทุนดังกล่าวจัดขึ้นด้วยพระเมตตาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยต่อเด็กเยาวชนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ทางสังคม จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณทุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็ก และเยาวชนพิการ ให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล โดยในปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารได้รับทุน จำนวน 103 ทุน มูลค่า 515,000 บาท ได้พิจารณาจัดสรรให้กับเด็กพิการประเภทต่างๆ ประกอบด้วย บุคคลออทิสติก จำนวน 38 คน บุคคลพิการซ้อน จำนวน 35 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 14 คน และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จำนวน 16 คน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลาน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามพระประสงค์ขององค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุน สามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป
ภาพ สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: