รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2566

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 5855 ลว 9 ส.ค.66 เรียน คณะกรรมการ ก.บ.จ.มุกดาหาร คณะกรรมการ กบจ

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 6844 ลว 19 ก.ย.66 เรียน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอนิคมคำสร้อย และนายอำเภอดงหลวง รายงาน กบจ 3-66 (แจ้ง ปค นิคม ดงหลวง เสนอโครงการ)

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 6845 ลว 19 ก.ย.66 เรียน ผอ.โครงการชลประทาน และ หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ รายงาน กบจ 3-66 (โอนสินทรัพย์)

รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2566 รายงานการประชุม ก.บ.จ. 3-66+เอกสาร

 

Share: