จังหวัดมุกดาหาร ประชุมร่วมรัฐ-เอกชน ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2566

วันนี้ (14 กันยายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมแก่งกระเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 6/2566 โดยมีประเด็นสำคัญในการติดตามความคืบหน้าในโครงการ/การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากสถิติท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2566 มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งสิ้น 1,204,231 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกัน 323,706 คน คิดเป็น 73.11% รายได้จากการท่องเที่ยวมีจำนวน 1,363.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกัน อยู่ที่ 320.05 ล้านบาท คิดเป็น 78.94%
2. ความคืบหน้าตลาดอินโดจีน โดยผลการดำเนินงานก่อสร้าง (งบกลางฯ 22,072,550 บาท) แล้ววันที่ 11 กันยายน 2566 ตามแผนงาน ก่อสร้าง คิดเป็น 90.60 % ผลการดำเนินงานก่อสร้างจริง คิดเป็น 84.00 % โดยผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานไปแล้วจำนวน 39 งวดงาน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการงานขอบคันหินคอนกรีตพิมพ์ลายพื้นด้านบน งานปรับปรุงอาคารศาลาเรารักมุกดาหาร งานหลังคาช่องเปิด งานติดตั้ง พัดลม FHC, Fire Pump และงานซ่อมโครงสร้าง Jet mix ปัจจุบันมีคนงานก่อสร้างเข้าดำเนินการเฉลี่ย 30-35 คน/วัน
3. ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟ บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ซึ่งในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนและประกาศราคาเรียบร้อยแล้ว โดยจังหวัดมุกดาหารมีที่ดินที่มีโฉนดต้องเวนคืน 1,204 แปลง ยื่นคำขอรังวัดไปแล้ว 1,183 แปลง รังวัดแล้ว 1,075 แปลง ใบ รว.9 ออก 431 แปลง ทำสัญญา 210 แปลง จ่ายเงินค่าทดแทน 41 แปลง และมอบพื้นที่ 29 แปลง จังหวัดมุกดาหาร ที่ดิน สปก. 156 แปลง รังวัดเรียบร้อยแล้ว ได้ทำสัญญาและจ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว 43 แปลง ในส่วนสัญญาที่ 1 เริ่มงานตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 มีผลงานก่อสร้าง 0.194% และสัญญาที่ 2 เริ่มงานตั้งแต่ 21 เมษายน 2566 ผลงานก่อสร้าง 0.014 % ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในมีนาคม 2570 และคาดว่าพร้อมเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2570
4. จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ในชื่องานสัมมนาธุรกิจ Business forum ด้านการค้าการลงทุน กลุ่มจังหวัดสนุก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดสนุก ด้วยความร่วมมือของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับภาคเอกชน อาทิกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดมุกดาหาร YEC หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร คาดว่าจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ร้านเสริมศักยภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าและบริการเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางการค้ามากบนเส้นทางเศรษฐกิจ EWEC ระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนามและจีน
Share: