จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ (14 กันยายน 2566) เวลา 13.30 น. ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566 โดยมีข้อพิจารณาสำคัญๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. การขอโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมุกดาหาร โดยส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้งความประสงค์ขออนุมัติโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด เพื่อโอนให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในการบำรุงและดูแลรักษา จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ และโครงการชลประทานมุกดาหาร
3. การส่งคืนและการขอใข้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจังหวัดมุกดาหารมีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 1,262,708.86 บาท และมีหน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณฯ 2 แห่ง คือ อำเภอนิคมคำสร้อย และอำเภอดงหลวง สำหรับโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในกิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ อำเภอละ 1 แห่ง รวม 982,000.00 บาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) มีหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการกระจายอำนาจการตัดสินใจลงไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการต่อไป
Share: