จังหวัดมุกดาหาร จัดงานสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2566 ในธีมงานผ้าไทยใส่ให้สนุก ริมฝั่งโขง ณ ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

วันที่ 14 กันยายน 2566 (เวลา 07.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2566 ณ ศาลาเรารักมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการจัดสภากาแฟ ซึ่งในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงคมนาคม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้ธีม ” ผ้าไทยใส่ให้สนุก” พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนต่อศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่จะร่วมขับเคลื่อนให้การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จ ตามความต้องการของประชาชน ซึ่งการจัดสภากาแฟฯ ครั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวของชาวจังหวัดมุกดาหารที่จะร่วมประสานงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างเข้มแข็ง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบแนวทางในการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร โดยให้แต่ละหน่วยงานราชการผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โดยการจัดงานในครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป
ข่าว / ภาพ : อรรถพล หมื่นทุม
Share: